អ្នកបើកយន្តហោះ / OpenPort

Iridium Pilot / OpenPort Voice និងផែនការទិន្នន័យ

per page
Set Descending Direction
per page
Set Descending Direction

ផែនការទិន្នន័យ Iridium Pilot / Openport 128 Kbps


ផែនការ ថ្លៃ​ធ្វើ​សកម្មភាព កិច្ចសន្យាអប្បបរមា ថ្លៃដើមលើស ការជាវប្រចាំខែ
ផែនការ 0 MB 0.00 ដុល្លារអាមេរិក 1 ខែ $13.75 / MB US$73.00/ខែ
ផែនការ 10 MB 0.00 ដុល្លារអាមេរិក 1 ខែ $11.00 / MB US$110.00 / ខែ
ផែនការ 25 MB 0.00 ដុល្លារអាមេរិក 1 ខែ $8.20 / MB US$195.00 / ខែ
ផែនការ 75 MB 0.00 ដុល្លារអាមេរិក 1 ខែ $5.50 / MB US$385.00 / ខែ
ផែនការ 100 MB 0.00 ដុល្លារអាមេរិក 1 ខែ $5.50 / MB US$495.00 / ខែ
ផែនការ 200 MB 0.00 ដុល្លារអាមេរិក 1 ខែ $4.95 / MB US$649.00 / ខែ
ផែនការ 250 MB 0.00 ដុល្លារអាមេរិក 1 ខែ $3.95 / MB US$795.00 / ខែ
ផែនការ 1000 MB 0.00 ដុល្លារអាមេរិក 1 ខែ $0.95 / MB US$1275.00 / ខែ
ផែនការ 2500 MB 0.00 ដុល្លារអាមេរិក 1 ខែ $0.95 / MB US$2145.00 / ខែ
ផែនការ 5000 MB 0.00 ដុល្លារអាមេរិក 1 ខែ $0.62 / MB US$2795.00 / ខែ
ផែនការ 6000 MB 0.00 ដុល្លារអាមេរិក 1 ខែ $0.62 / MB US$2975.00 / ខែ

Iridium Pilot / Openport Voice Plans


ផែនការ ថ្លៃ​ធ្វើ​សកម្មភាព កិច្ចសន្យាអប្បបរមា ថ្លៃដើមលើស ការជាវប្រចាំខែ
ផែនការ 0 នាទី 0.00 ដុល្លារអាមេរិក 1 ខែ 0.99 ដុល្លារអាមេរិក / នាទី US$0.00 / ខែ
ផែនការ 120 នាទី។ 0.00 ដុល្លារអាមេរិក 1 ខែ 0.66 ដុល្លារអាមេរិក / នាទី US$89.00 / ខែ
ផែនការ 150 នាទី។ 0.00 ដុល្លារអាមេរិក 1 ខែ 0.66 ដុល្លារអាមេរិក / នាទី US$99.00 / ខែ
ផែនការ 240 នាទី។ 0.00 ដុល្លារអាមេរិក 1 ខែ 0.56 ដុល្លារអាមេរិក / នាទី US$133.00 / ខែ
ផែនការ 500 នាទី។ 0.00 ដុល្លារអាមេរិក 1 ខែ 0.49 ដុល្លារអាមេរិក / នាទី US$245.00 / ខែ
ផែនការ 600 នាទី។ 0.00 ដុល្លារអាមេរិក 1 ខែ 0.49 ដុល្លារអាមេរិក / នាទី US$265.00 / ខែ
ផែនការ 1200 នាទី។ 0.00 ដុល្លារអាមេរិក 1 ខែ 0.45 ដុល្លារអាមេរិក / នាទី US$459.00 / ខែ
ផែនការ 1500 នាទី។ 0.00 ដុល្លារអាមេរិក 1 ខែ 0.39 ដុល្លារអាមេរិក / នាទី US$575.00 / ខែ

Category Questions

Your SIM card will be shipped inactive.  Once you receive your sim, visit the activation page to initiate your service.

... Read more
Once you receive your new SIM card, contact us when you are ready for your card to be activated. Activation requests can be made 24 hours per day, 7 days per week via the SIM Activation Page.
... Read more
Your Question:
Customer support