អាកាសចរណ៍

Inmarsat គឺនៅជួរមុខនៃការតភ្ជាប់អាកាសចរណ៍ជំនាន់ក្រោយ។

យើងជាដៃគូតភ្ជាប់ពេញលេញនៃជម្រើស ជាមួយនឹងបទពិសោធន៍ពាណិជ្ជកម្ម និងអាកាសចរណ៍ជាង 25 ឆ្នាំ។ ដោយប្រើបណ្តាញផ្កាយរណបដែលគ្រប់គ្រង និងដំណើរការយ៉ាងទូលំទូលាយរបស់យើង យើងផ្តល់សេវាកម្មតភ្ជាប់ដ៏ទូលំទូលាយសម្រាប់អ្នកដំណើរ ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ និងប្រតិបត្តិករ។

Category Questions

Your Question:
Customer support