លួស​ធនាគារ

ការទូទាត់ជាប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ប្រាក់អឺរ៉ូ ប្រាក់ផោន Sterling ប្រាក់ដុល្លារកាណាដា និង ផ្សេងៗទៀត

អ្នកទទួលផល
SATCORP, SA
Federico Boyd Avenue, Scotia Plaza Building,
Panama City, Panama

លេខ​គណនី
104087114

ធនាគារកណ្ដាល
ធនាគារ New York MELLON
អាស័យដ្ឋាន៖ 225 Liberty Street, New York, NY 10286
Swift៖ IRVTUS3NXXX
ABA: 021000018

ព​ត៌​មាន​លម្អិត​នៃ​ធនាគារ
Metrobank, SA
Torre Metrobank, Punta Pacífica PO BOX 0816-02041
ប៉ាណាម៉ា, República de Panamá
គណនី៖ 8901331848 (Acct. Metrobank ជាមួយធនាគារអន្តរការី)
Swift៖ METOPAPAXXX

We can't find products matching the selection.

Category Questions

Your Question:
Customer support