កាត​ឥណទាន
We can't find products matching the selection.

កាត​ឥណទាន
យើងស្វាគមន៍កាតឥណទានសំខាន់ៗទាំងអស់ រួមទាំង Visa, Master Card, American Express & JCB ។ យើងផ្តល់ជូននូវបរិយាកាសទិញទំនិញដែលមានសុវត្ថិភាពជាមួយនឹងវិញ្ញាបនបត្រ SSL បច្ចុប្បន្ន។ រាល់ការបញ្ជាទិញកាតឥណទានត្រូវតែដឹកជញ្ជូនទៅកាន់អាសយដ្ឋានចេញវិក្កយបត្រនៅលើកាតឥណទានរបស់អ្នក។

ការបញ្ជាទិញលក់ដុំ (លើសពី $10,000 ឬពីផ្នែក 'លក់ដុំ' របស់យើង) សូមបន្ថែម 3.5% នៅពេលបង់ប្រាក់ដោយកាតឥណទាន។

Category Questions

Your Question:
Customer support